Bentonit pişigi
Bentonit pişigi
önümleri
index_company
biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Hebei Yiheng Technology Co., Ltd., bentonit seriýaly önümleri öndürmek we satmak bilen meşgullanýan hünärmen kompaniýadyr.Kompaniýanyň önümleri pişik hapalarynda, guýma, metallurgiýa bölejikleri, nebit burawlamak, kagyz öndürmek, daşky gurşawy goramak (syzdyrmaga garşy, desikant, pişik hapalary) himiýa, keramika, oba hojalygy, iýmit we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Ajaýyp satuw topary we häzirki zaman kärhana dolandyryşy, şeýle hem berk hil ulgamy, önümiň hiliniň durnuklylyk görkezijilerini doly üpjün edýär we müşderiler tarapyndan gowy kabul edilen şol bir pudak standartlaryndan ýokarydyr.

has köp

öý haýwanlary bilen üpjün etmek

öý haýwanlaryny söýýänler bazary

 • Dezodizirläň, tozansyz, dezodizasiýa ediň, pişik jemgyýeti, tofu pişigi hapa

  Dezodirlemek, tozansyz, dezodizasiýa etmek, gysylan pişik ...

  Tofu garyndylaryndan ýasalan pişik hapalary.

  Tofu pişigi hapalary tofu dregs pişik hapalaryndan ýasalýar, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa, zäherli we zyýansyz, hapalanmaga sebäp bolmak aňsat däl, dezodizasiýa gowy täsir edýär, suwuň gowy siňdirilmegi, kondensasiýa aňsat, arassalamak aňsat bolup biler hajathana taşlandy, ýöne noýba garyndysynyň ysy has agyr, çygly bolmak aňsat, bakteriýalary köpeltmek, yzygiderli zyňmak, ýygy-ýygydan arassalamak zerur.

 • Işjeň uglerod dezodorizasiýa heng buraw pişigi bentonit uglerod topy çäge

  Işjeň uglerod dezodorizasiýa heng buraw pişigi ben ...

  Pişik hapalary, belgi işgärleri üçin nejisleri almak üçin amatly bolup biler, pişik hapalarynyň köpüsiniň çyglylygyň siňdirilmegi we dezodorizasiýa täsiri bar, pişigiň ýaşaýyş meýdanynyň ysyny netijeli azaldyp biler, onsoň bentonit pişigi hapa näme?Eheng göwher bentonit pişigi hapalary bilen oňa göz aýlalyň.

  Bentonit pişigi hapalary, adatça bazarda has giňden ýaýran toprak gumy diýilýän zat we çykdajylaryň öndürijiligi pişik gullary üçin umumy saýlaw bolan pul üçin gaty gymmat.

  Bentonit gumynyň artykmaçlyklary, aglomerasiýa täsiriniň gowy bolmagy, suwuň siňdirilmegi ukybynyň güýçli bolmagy, pişigiň peşewini we pişigiň howasyny çalt garyşdyryp biljekdigi we dezodorizasiýa täsiri hem gowydyr.Mundan başga-da, bentonit pişik hapalarynyň bölejikleri birneme kiçidir we pişigiň näzik aýaklary ädim ätmek üçin has amatlydyr.

 • Pes tozan bentonit toplaryny dezodizasiýa etmek, asyl pişik hapasy

  Az tozanly bentonit toplaryny dezodizasiýa etmek asyl c ...

  Bentonitiň çişme häsiýetleri ony pişikler we pişikler üçin oňat we amatly hajathana gurşawy bilen üpjün edip biljek pişigiň hapasyna öwürýär.Umuman aýdanyňda, bentonit pişigi hapalary birneme ownuk bölejikler, şonuň üçin has näzik we ýumşak, pişiklerimiz we pişiklerimiz bentonitde ädim ätmek gaty ýumşak we rahat, bu pişiklere we pişiklere has gowy çykmagyna kömek edýär, hajathana gurşawy sebäpli ýüze çykýan öý haýwanlarynyň çykmagynyň kynçylyklaryndan gaça durýar we beýleki meseleler.

  Bentonit pişik hapalarynyň bahasy hem has ýerliklidir, munuň gaty tygşytly pişik hapasydygyny aýdyp bolar!Haýsy pişik hapasyny saýlamak bilen göreşýän bolsaňyz, bentonit pişigi hapalaryny synap görüň!

has köp

habarlar

iň soňky habarlar

 • Haýsy pişik hapasy pişikler üçin has gowudyr?

  Haýsy pişik hapasy pişikler üçin has gowudyr?Belgi ofiseri ulanmak has amatlymy?Pişik hapalaryny saýlanyňyzda ýadyňyzda saklamaly bäş zat bar Indi bazarda hakykatdanam pişik hapalary bar we pişik hapalary hem bar.Tüweleý ofiserleri üçin elbetde gowy ...

 • Haýwan pişiklerini howa arkaly barlanda haýsy jikme-jikliklere üns bermeli?

  Haýwan pişiklerini howa arkaly barlanda haýsy jikme-jikliklere üns bermeli?

  Haýwan pişikleri howanyň iberilmegi üçin seresaplylyk bilen taýýarlanmalydyrlar, ahyrsoňy, pişikler itlerden has gorkunç we stres reaksiýalarynyň ähtimallygy onlarça esse ýokarydyr.Haýwanlaryň pişiginiň howa gatnawy täze gelenler üçin gaty kelle agyry, çylşyrymly proseduralar, gyssagly wagt, üns bermeli ...

 • Dünýäniň iň owadan pişigi, haýwanlaryň pişiginiň daşky görnüşi boýunça iň gowy onluk

  Dünýäniň iň owadan pişigi, haýwanlaryň pişiginiň daşky görnüşi boýunça iň gowy onluk

  Pişikleriň öý haýwanlarynyň arasynda iň bejeriji bolup, olaryň bahasyna we meşhurlygyna täsir edýän zat olaryň daşky görnüşidir.Dünýäniň iň owadan pişikleri barada aýdylanda bolsa, bu düzedilmedi, sebäbi her kimiň estetiki ülňüleri başga, aşakda on haýwan pişiginiň sanawy ...

has köp
derňew